Koszyk
Wartość zakupów: 0.00 zł
Zarejestruj się / Zaloguj

Regulamin

Strona głównaRegulamin

wielkość tekstu:A | A | A

Regulamin Sklepu Internetowego GOLD-KOM Kominki
 
Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez GOLD-KOM TOMASZ GOLDA sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem http://www.kominki-tanio.pl z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w Art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.kominki-tanio.pl prowadzony jest przez FIRMĘ GOLD-KOM TOMASZ GOLDA z siedzibą w ZAWIERCIE 42-400, przy ul. PADEREWSKIEGO 136, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 649-210-44-05, REGON 152178728  zwaną dalej Sprzedającym.
4. Klienci posiadają dostęp do usług oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego niezależnie od tego czy dokonali rejestracji.
5. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.
6. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie http://www.kominki-tanio.pl/kategorie/regulamin oraz sporządzić jego wydruk.
8. Informacje o produktach i usługach podane w sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny oraz inne materiały informacyjne i reklamowe nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
9. Informacja o cenie podawana na stronie http://www.kominki-tanio.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści działu Zamówienia ust. 4 punkt b regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów. W przypadku podania na stronie sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
10. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat towarów umieszczane są w sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
11. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym http://www.kominki-tanio.pl zostały wprowadzone na rynek polski legalnie, są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
12. Sprzedający realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz innych krajów.
 
Zakres, warunki i zasady korzystania
 
1. W ramach serwisu http://www.kominki-tanio.pl Sprzedający zobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z serwisu sklepu (w przypadku braku rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Rejestracja w ramach sklepu internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
5. Sprzedający nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie zamówienia i/lub rezerwacji.
6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
d. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
e. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
f. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach sklepu internetowego.
8. Sprzedający prowadzi sprzedaż hurtową dla zarejestrowanych i zweryfikowanych odbiorców hurtowych. Warunki współpracy ustalane są indywidualnie.
9. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad.
10. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego lub usług oferowanych w ramach sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
c. dopuści się zachowań, które są niezgodne z regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz
d. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez notoryczne składanie, a następnie anulowanie zamówień i rezerwacji towarów; co najmniej dwukrotne nieodebranie zamówionego towaru, pod warunkiem, że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w części dotyczącej zwrotów i reklamacji towarów niniejszego Regulaminu.
11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego na podstawie postanowień ust. 10 powyżej regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 
Ochrona danych osobowych
 
1. Dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez klientów sklepu http://www.kominki-tanio.pl są przetwarzane przez GOLD-KOM. z siedzibą w Zawiercie 42-400, przy ul. Paderewskiego 136
2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a. realizacji umowy
b. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep http://www.kominki-tanio.pl
3. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie http://www.kominki-tanio.pl, w zakładce „Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 
Ceny
 
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie http://www.kominki-tanio.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
2. Uwidoczniona cena sprzedaży oferowanych towarów i usług w podawana jest w ujęciu brutto.
3. Ceny w punktach sprzedaży Sprzedającego mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.
 
Zamówienia
 
1. Sklep internetowy http://www.kominki-tanio.pl umożliwia Klientom:
a. dokonywanie rezerwacji towarów oferowanych w punktach sprzedaży Sprzedającego,
b. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym http://www.kominki-tanio.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość,
c. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w punktach sprzedaży Sprzedającego,
2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę http://www.kominki-tanio.pl Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
3. Łączna kwota do zapłaty składa się z ceny towaru oraz kosztów wysyłki.
4. Po dokonaniu rezerwacji towaru lub złożeniu zamówienia, Klient – na podany przez niego adres e-mail - otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:
a. e-mail, będący potwierdzeniem wpłynięcia rezerwacji lub zamówienia do sklepu,
b. e-mail o tytule - Przyjęcie do realizacji zamówienia nr XXXXXX, zawierający ostateczne potwierdzenie rezerwacji lub potwierdzający wszystkie istotne elementy zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia rezerwacji lub zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia rezerwacji lub zamówienia, nie będzie możliwe skontaktowanie z Klientem, rezerwacja lub zamówienie mogą zostać anulowane.
5. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści ust. 3 punkt b powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym. Sprzedający zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści zamówienia.
6. W przypadku zamówienia przekraczającego kwotę 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) oraz wszystkich zamówień zindywidualizowanych oraz towarów wysyłanych wylącznie przesylką paletową niezależnie od ich wartości, warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie przez Zamawiającego przedpłaty w wysokości min. 20% całkowitej wartości zamówienia.
7. W przypadku dokonania rezerwacji przez sklep internetowy http://www.kominki-tanio.pl towaru oferowanego w punktach sprzedaży Sprzedającego zawarcie umowy sprzedaży następuje w salonie sprzedaży Sprzedającego po obejrzeniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
8. Maksymalna kwota pobrania kurierskiego (zapłaty gotówkowej) wynosi 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). W przypadku, gdy wartość zamówienia przewyższa w/w kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
9. W przypadku złożenia zamówienia dostawa towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie jednego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży, o ile przy towarze lub we wzajemnej korespondencji pomiędzy stronami nie zaznaczono inaczej.
10. Towary zostaną zarezerwowane, a zamówienie zrealizowane pod warunkiem, że zarezerwowane lub zamówione Towary będą dostępne. W przypadku niedostępności danego towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu rezerwacji lub zamówienia z powodu braku towarów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację rezerwacji lub zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku towarów lub braku woli dalszej realizacji zamówienia lub rezerwacji Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
 
Dostawa
 
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym http://www.kominki-tanio.pl dostarczany jest transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub DHL 
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
a. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki),
b. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3. Koszty wysyłki są uzależnione od wagi zamówionego towaru, miejsca dostawy oraz usług dodatkowych np. pobranie i są pokrywane przez Klienta.
4. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość, faktura chyba, że klient wyraził zgodę na dostarczenie faktury elektronicznej oraz warunki udzielenia gwarancji, instrukcji montażu, obsługi i użytkowania, o ile są wydawane. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sprzedający zaleca sporządzić protokół szkodowy.
6. Istnieje możliwość dostawy towaru przez firmę spedycyjną wskazaną przez Klienta, na jego wyraźne pisemne życzenie oraz pod warunkiem, że pokryje koszty usługi transportowej, jak również dokona przedpłaty w pełnej wysokości zamówienia. W takim przypadku klient jest zobowiązany zlecić osobiście odbiór przesyłki wybranej przez siebie firmie spedycyjnej.
7. Sprzedający realizuje dostawy na terenie Polski. W przypadku wysyłki poza granice Polski, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia indywidualnych warunków dostawy.
 
Sposoby płatności
 
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
Przed wydaniem towaru klientowi:
a. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy numer 61 1050 1591 1000 0023 0397 7157 prowadzony przez ING Bank Śląski odział Zawiercie.
b. Kartą kredytową oraz e-przelewem prowadzonym za pośrednictwem Przelewy24.
2. W momencie odbioru towaru:
a. Gotówką lub kartą kredytową w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt z punktu sprzedaży Sprzedającego.
b. Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
3. Sprzedający może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku, jako przyjęte do realizacji, obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedającego, przy czym klient jest zobowiązany spełnić wszelkie dodatkowe wymogi związane z uzgodnionymi warunkami szczególnymi lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 
Zwrot towaru przez konsumenta
 
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie (Złącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Koszt odesłania towaru pokrywa klient.
2. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Numer zamówienia powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru zamówienia nie stanowi jednak przeszkody w zwrocie towaru.
3. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą. Towar musi zawierać wszystkie elementy i dokumentacje, z którymi był dostarczony.
4. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.
6. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość.
7. Sprzedający nie stosuje polityki towarów zastępczych.
 
Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego
 
1. Jeżeli towar zakupiony za pośrednictwem sklepu http://www.kominki-tanio.pl  zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedający. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, pod warunkiem, że gwarantuje ono odpowiednią ochronę podczas transportu.
5. Towar powinien zostać przysłany w stanie kompletnym, tj. wraz ze wszelkimi akcesoriami i elementami, które mają wpływ na funkcjonalność danego towaru lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją, w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień (np. zwrot w ciągu 14dni, gwarancja producenta, niezgodność towaru z umową, rękojmia, uzupełnienie dokumentów/wyposażenia). Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Sprzedawcy i jest serwisowany zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej.
6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży oraz karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku Sprzedający rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru przez Sprzedającego
7. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
a. Dostarczenie towaru jest bezpłatne, pod warunkiem skorzystania z usług przewoźnika DPD. Zlecającym przesyłkę jest wówczas Sprzedający.
b. Klient jest zobowiązany prawidłowo spakować produkt i dołączyć do przesyłki wypełniony formularz reklamacyjny, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
8. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej (naprawa towaru lub wymiana na nowy pozbawiony wad) klient może odebrać go osobiście lub otrzymać za pośrednictwem firmy kurierskiej.
9. Jeżeli towar nie zostanie odebrany, Sprzedający wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.
10. Przesyłki dotyczące reklamacji prosimy wysyłać na adres:
GOLD-KOM Tomasz Golda Ul.Paderewskiego 136, 42-400 Zawiercie. Kontakt z w sprawie reklamacji: kominki@goldkom.com.pl  tel. +48 (32) 677-11-15
 
Faktura elektroniczna
 
1.Poprzez zaakceptowanie przez Klienta otrzymywania faktur w formie elektronicznej Klient zgadza się, aby przesyłane były one na wskazany w zamówieniu adres email.
2. Duplikaty faktur do faktur wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej będą przyjmowane również w formie elektronicznej.
3. Faktury korygujące będą wystawiane i wysyłane w formie papierowej zgodnie Ustawą o podatku od towarów i usług.
4. Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta w formie pisemnej i przesłana na adres email kominki@goldkom.com.pl  zgodnie z wzorem oświadczenia o cofnięciu akceptacji faktur otrzymywanych w formie elektronicznej stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Wystawca faktury (Sprzedający traci wówczas prawo do wystawiania i wysyłania faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia o cofnięciu akceptacji.
 
Spory
 
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 
Postanowienia końcowe
 
1. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadliwym działaniem serwisu, a także za straty powstałe w wyniku błędnego wykorzystania zawartych w serwisie informacji i danych.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze sprzedaży.
4. Wiążąca dla stron transakcji jest zaakceptowana przez Zamawiającego cena zawarta w potwierdzeniu zamówienia wysłanym przez Sprzedającego, po wszelkich dodatkowych uzgodnieniach.
5. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo, tj. obowiązują do wskazanej daty bądź do wyczerpania zapasów.
6. Zgodnie z art. 558 §1 kodeksu cywilnego wyłącza się uprawnienia z tytułu rękojmi w przypadku umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym oraz przedsiębiorcami (osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą).
7. Korzystanie ze sklepu internetowego http://www.kominki-tanio.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies,
c. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,
d. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego regulaminu, pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu.
9. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej http://www.kominki-tanio.pl oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
Regulamin sklepu Internetowego http://www.kominki-tanio.pl nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Strona główna Drukuj dokument
GOLD KOM - OD PROJEKTU PO REALIZACJĘ

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje
o nowych produktach i promocjach, zapisz się na nasz newsletter.

Kontakt

KOMINKI GOLD-KOM
42-400 Zawiercie
ul. Paderewskiego 136
tel: +48 (32) 677 11 15
tel: +48 507 241 597
e-mail: kominki@goldkom.com.pl

Montaż i sprzedaż kominków z płaszczem wodnym oraz DGP , proponujemy kominki na pellet oraz drewno kominkowe, piece kominkowe wolnostojące, obudowy kominkowe oraz ciepłe zabudowy szamotowe, biokominki opalane biopaliwem, wysyłka gratis na całą Polskę, szybkie terminy realizacji kominków, chcesz kominek prowadzimy pełną obsługę począwszy od projektu a zakończywszy na realizacji. Nie czekaj zamów już dziś a otrzymasz prezent.